KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ElbiseBul olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, ElbiseBul üzerinden satış yapabilmeniz amacıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. ElbiseBul tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

ElbiseBul üzerinden satış yapabilmeniz amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

  • Kimlik Bilgileriniz: TCKN/ VKN, adınız, soyadınız, unvan bilgisi,
  • İletişim Bilgileriniz: cep telefonu, telefon numaranız, adres, e-posta adresi, KEP adresi
  • Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş, iade ve talep bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri,
  • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, cihaz bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri,
  • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, disiplin bilgileri,
  • Finans Bilgileriniz: IBAN, banka ve hesap bilgileri,

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ve/veya kamu kurumlarından mobil uygulama, internet sitesi ya da posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
  • Sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi,
  • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul platformu vasıtasıyla ürünlerinizin satışını gerçekleştirmenizin sağlanması ve satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Pazar yeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • ElbiseBul platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
  • Sizin ve üyelerimizin deneyimini ve memnuniyetin arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi,
  • ElbiseBul nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
  • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizden mobil uygulama ya da internet sitesi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
  • İnternet sitesi/ mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Hukuki İşlem Bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ve/veya kamu kurumlarından internet sitesi ya da posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
  • Sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi,
  • ElbiseBul platformu vasıtasıyla ürünlerinizin satışını gerçekleştirmenizin sağlanması ve satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Pazar yeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi,
  • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • ElbiseBul platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Finans Bilgileriniz;sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ve/veya kamu kurumlarından internet sitesi ya da posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

  • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
  • Sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi,
  • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul platformu vasıtasıyla ürünlerinizin satışını gerçekleştirmenizin sağlanması ve satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Pazar yeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • ElbiseBul politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi,
  • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • ElbiseBul platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
  • Sizin ve üyelerimizin deneyimini ve memnuniyetin arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?

ElbiseBul kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  • 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
  • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması halinde açık rızanızın bulunması.

4. ElbiseBul kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Bu kapsamda, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, pazaryeri operasyonun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz bankalara ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

5. KVKK’dan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ElbiseBul’a iletmeniz durumunda ElbiseBul talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret ElbiseBul tarafından talep edilebilecektir.